Trips around Ojcowski National Park with elements of Ecological Education

Ecological classes in the Ojcowski National Park are a great complement to classes conducted in schools.

The surroundings of the Ojców National Park are a wonderful "Green Class" for all kinds of outdoor activities. Its values are the possibility of a natural experience of problems, far from abstraction, multifaceted cognition of reality, linking theory with practice. As part of the classes, we provide materials for participants, a lecture hall, an equipped laboratory and qualified leading persons (one leading up to 20 people) trained by the Educational and Didactic Center of the Ojców National Park in Ojców cooperating with leading centers of environmental education in Great Britain. Didactic materials were developed and issued for teachers who would like to extend their classes to work on the field. They are prepared in such a way as to enable the implementation of numerous elements of the curriculum from history, through the natural sciences in art.

Ecological classes for children

Sightseeing routes

Wycieczka z elementami Edukacji Ekologicznej

Woda w Twojej Rzece

Zajęcia oparte są o pakiet edukacyjny "Woda w twojej rzece", opracowany przez WATCH Trust For Environmental Education z Wielkiej Brytani. Pakiet ten cieszy się dużą popularnością w angielskich szkołach i jest tam powszechnie używany do analizy jakości wód powierzchniowych.

 Polska wersja pakietu pozwala na:

 • - określenie własności fizycznych rzeki, określenie składu chemicznego wody w rzece, określenie składu gatunkowego fauny i flory w rzece;
Badania te służą ocenie stanu zanieczyszczenia wody w rzece lub potoku. Na terenie Ojcowskiego PN porównać można jakość cieków o różnym stopniu zanieczyszczenia. Podczas zajęć wszystkie pomiary są samodzielnie planowane i wykonywane przez uczniów. Rozwija to umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi, oznaczania gatunków roślin i zwierząt oraz zdolności manualne.

Przedmiot zajęć:

 • Geografia: Fizyczne właściwości rzeki: rozróżnianie podstawowych form terenu i rodzajów podłoża; posługiwanie się przyrządami (termometr, taśma miernicza); znaczenie wody dla środowiska naturalnego i dla człowieka.
 • Biologia: Obserwacja wpływu zanieczyszczeń środowiska na rośliny i zwierzęta wodne; oznaczenie gatunków flory i fauny wodnej; posługiwanie się przyrządami optycznymi i sprzętem laboratoryjnym; racjonalne użytkowanie zasobów wodnych.
 • Chemia: Skład chemiczny cieków wodnych, roztwory i zawiesiny; określenie stężenia i odczynu roztworów.

Czas zajęć: Zajęcia pół - lub całodniowe, minimum 4 godz.

Wiek uczestników: uczniowie klas gimnazjalnych. Istnieje możliwość dostosowania programu do wybranej grupy wiekowej.

Uwagi: Dla części uczestników konieczne jest obuwie gumowe.

Cennik 2018

minimum 20 os. w grupie 35 zł/os.

Reservation

The field is required
The field is required
field is incorrectly filled
The field is required
the field is required and the date must be in the format DD.MM.YYYY e.g. 01/01/2018
Zajęcia + Jaskinia Ciemna

Wyprawa Odkrywców

Jest to wyprawa najpiękniejszym szlakiem pieszym Ojcowskiego Parku Narodowego - ścieżką poznawczą "Jaskinia Ciemna - Góra Okopy". Uczestnicy zajęć mogą między innymi zobaczyć:
- Jaskinię Ciemną, jedną z najobszerniejszych na Wyżynie Krakowsko - Częstochowskiej;
- Jedno z najstarszych stanowisk archeologicznych w Polsce!
- Tajemnicze pozostałości wczesnośredniowiecznego grodziska;
- Unikalne murawy i zarośla naskalne z licznymi gatunkami śródziemnomorskimi i stepowymi;
- Najpiękniejsze panoramy Doliny Prądnika i okolic Krakowa;

Zajęcia są okazją uzupełnienia wiedzy dotyczącej zagadnień przyrodniczych i historycznych osobistymi doświadczeniami ucznia. Pobudzenie jego zmysłowych i emocjonalnych doznań jest niezbędne do lepszego zrozumienia prezentowanego w czasie zajęć szkolnych materiału, czyniąc go abstrakcyjny i nadając znaczenie poszczególnym zjawiskom.
Przedmiot zajęć:
Geografia: Krajobraz wyżyny wapiennej okolic Ojcowa; zjawiska krasowe (jaskinie, skałki, wywierzyska); wyróżnienie podstawowych form krajobrazu naturalnego oraz przekształconego przez człowieka.
Biologia: Struktura i funkcjonowanie ekosystemu; warstwy lasu; zróżnicowanie szaty roślinnej i fauny; zmienność warunków siedliskowych; życie roślin w ekstremalnych warunkach; wpływ cywilizacji na przyrodę; zależność człowieka od środowiska przyrodniczego.
Historia: Odkrycia w jaskini; warunki życia ludzi z okresu starszej epoki kamienia; najdawniejsze mieszkania; zdobywanie pożywienia, ubiór i narzędzia; grody obronne; archeologia jako metoda poznawania najdawniejszych okresów historii.

Czas zajęć: Wycieczka pół - lub całodniowa, minimum 4 godz.

Wiek uczestników: uczniowie szkoły podstawowej. Istnieje możliwość dostosowania programu do wybranej grupy wiekowej.

Uwagi: Trasa ma charakter górski. Konieczne odpowiednie obuwie!

Zwiedzane obiekty: Jaskinia Ciemna

Cena: 28,00 zł/os

Cennik na rok 2018

minimum 20 os. 28,00 zł/os.

Reservation

The field is required
The field is required
field is incorrectly filled
The field is required
the field is required and the date must be in the format DD.MM.YYYY e.g. 01/01/2018
Włącz zajęcia do wycieczki szkolnej!

Ocena Krajobrazu

Celem tej lekcji jest wprowadzenie uczestników w złożoność zjawiska gospodarowania człowieka w krajobrazie.

Postawienie zadania – wybór lokalizacji i formy domu – daje możliwość różnorodnych ćwiczeń terenowych np.: czytania mapy, sporządzania planu sytuacyjnego terenu, analizy sposobu użytkowania gruntów i jego wpływu na środowisko przyrodnicze, analizy formy architektonicznej i lokalizacji istniejącej zabudowy, wywiadu środowiskowego.

Złożoność problematyki powoduje, że zajęcia te są także doskonałą szkołą pracy grupowej i zespołowego rozwiązywania problemów.

Cena: 28,00 zł/os

Cennik na rok 2018

minimum 20 os. 28 zł/os.

Reservation

The field is required
The field is required
field is incorrectly filled
The field is required
the field is required and the date must be in the format DD.MM.YYYY e.g. 01/01/2018
Idealne zajęcia na wycieczkę szkolną

Poznajemy Drzewa

Celem takiej lekcji jest uświadomienie uczniom zróżnicowania gatunkowego oraz nauczenie ich rozpoznawania niektórych drzew.

Pracujący w grupach uczniowie z pomocą prostego klucza do oznaczenia drzew wyszukują w terenie i rozpoznają wybrane gatunki.

Korzystając z arkuszy roboczych notują ich podstawowe cechy. Arkusze zwracają uwagę dzieci na sylwetkę drzewa, kształt i barwę liści, korę, kwiaty, owoce i inne łatwe do zaobserwowania cechy danego gatunku drzewa oraz na podstawowe właściwości siedliska.

Cena: 26,00 zł/os

Cennik na rok 2018

minimum 20 os. 26 zł/os.

Reservation

The field is required
The field is required
field is incorrectly filled
The field is required
the field is required and the date must be in the format DD.MM.YYYY e.g. 01/01/2018
Marsz na Orientację

Rajd Ojców Trophy

Jest to temat przeznaczony zarówno dla dzieci jak i młodzieży.

Zajęcia te łączą w sobie treść wszystkich wyżej wymienionych programów a w szczególności zajęć "Krajobraz" i "Poznajemy Drzewa".

Główną atrakcją lekcji jest prowadzenie zajęć w formie biegu patrolowego. Uczy to podstaw orientacji w terenie, posługiwania się busolą i wyznaczania azymutu oraz wprowadza lubiany przez dzieci element sportowej rywalizacji.

Cena: 28,00 zł/os

Cennik na rok 2018

minimum 20 os. 28 zł/os.

Reservation

The field is required
The field is required
field is incorrectly filled
The field is required
the field is required and the date must be in the format DD.MM.YYYY e.g. 01/01/2018

Informacje dodatkowe Additional information:

 • a minimum of 20 participants
 • total duration of classes: about 4-5 hours.
 • one guardian for 10 students - for free!
 • there is a possibility to organize a bonfire with sausages and to make the trip more attractive for visiting other objects in the Park, eg Łokietek's Cave, Pieskowa Skała Castle or, for example, horse-drawn carriage rides;

W cenę wliczono Included in the price:

 • hire a guide-lector for the duration of classes (1 lector for a minimum of 20 participants),
 • materials for outdoor activities,
 • introduction to tourist attractions according to the chosen topic of classes,

Uwaga Warning

 • The prices do not include bus travel, parking fees.
 • It is possible to transport by coach as well as rent a bike.

Organizator

EcoTravel

Biuro Podróży
ECOTRAVEL

tel./fax. 0-12 681 36 92
rezerwacja@ecotravel.p
www.ecotravel.pl