Wycieczki po Ojcowskim Parku Narodowym z elementami Edukacji Ekologicznej

Zajęcia Ekologiczne na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego są wspaniałym uzupełnieniem zajęć lekcyjnych prowadzonych w szkołach.

Otoczenie Ojcowskiego Parku Narodowego to wspaniała “Zielona Klasa” dla wszelkiego rodzaju zajęć terenowych. Jej walory to możliwość naturalnego doświadczenia problemów, dalekiego od abstrakcji, wielowątkowego poznawania rzeczywistości, powiązania teorii z praktyką. W ramach prowadzonych zajęć zapewniamy materiały dla uczestników, salę wykładową, wyposażone laboratorium oraz wykwalifikowane osoby prowadzące (jeden prowadzący na 20 osób) przeszkolone przez Ośrodek Edukacyjno-Dydaktyczny Ojcowskiego Parku Narodowego w Ojcowie współpracujący z czołowymi ośrodkami edukacji środowiskowej Wielkiej Brytanii. Materiały dydaktyczne zostały opracowane i wydane z myślą o nauczycielach którzy swoje zajęcia lekcyjne chcieliby poszerzyć o pracę w terenie. Przygotowane są one w taki sposób by umożliwić realizację licznych elementów programu nauczania od historii, przez nauki przyrodnicze na plastyce kończąc.

Zajęcia Ekologiczne

Trasy zwiedzania

Wycieczka Szkolna z elementami Edukacji Ekologicznej

Woda w Twojej Rzece

Zajęcia oparte są o pakiet edukacyjny "Woda w twojej rzece", opracowany przez WATCH Trust For Environmental Education z Wielkiej Brytani. Pakiet ten cieszy się dużą popularnością w angielskich szkołach i jest tam powszechnie używany do analizy jakości wód powierzchniowych.

 Polska wersja pakietu pozwala na:

 • - określenie własności fizycznych rzeki, określenie składu chemicznego wody w rzece, określenie składu gatunkowego fauny i flory w rzece;
Badania te służą ocenie stanu zanieczyszczenia wody w rzece lub potoku. Na terenie Ojcowskiego PN porównać można jakość cieków o różnym stopniu zanieczyszczenia. Podczas zajęć wszystkie pomiary są samodzielnie planowane i wykonywane przez uczniów. Rozwija to umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi, oznaczania gatunków roślin i zwierząt oraz zdolności manualne.

Przedmiot zajęć:

 • Geografia: Fizyczne właściwości rzeki: rozróżnianie podstawowych form terenu i rodzajów podłoża; posługiwanie się przyrządami (termometr, taśma miernicza); znaczenie wody dla środowiska naturalnego i dla człowieka.
 • Biologia: Obserwacja wpływu zanieczyszczeń środowiska na rośliny i zwierzęta wodne; oznaczenie gatunków flory i fauny wodnej; posługiwanie się przyrządami optycznymi i sprzętem laboratoryjnym; racjonalne użytkowanie zasobów wodnych.
 • Chemia: Skład chemiczny cieków wodnych, roztwory i zawiesiny; określenie stężenia i odczynu roztworów.

Czas zajęć: Zajęcia pół - lub całodniowe, minimum 4 godz.

Wiek uczestników: uczniowie klas gimnazjalnych. Istnieje możliwość dostosowania programu do wybranej grupy wiekowej.

Uwagi: Dla części uczestników konieczne jest obuwie gumowe.
 
Cennik 2023: minimum 20 os. w grupie - 60 zł/os.

Cennik 2023

minimum 20 os. w grupie 60 zł/os.

Rezerwacja

pole jest wymagane
pole jest wymagane
pole jest niepoprawnie wypełnione
pole jest wymagane
pole jest wymagane i data musi byc w formacie DD.MM.YYYY np. 01.01.2018

Wyprawa Odkrywców

Zajęcia Edukacji Ekologicznej + Jaskinia Ciemna

Wyprawa Odkrywców

Jest to wyprawa najpiękniejszym szlakiem pieszym Ojcowskiego Parku Narodowego - ścieżką poznawczą "Jaskinia Ciemna - Góra Okopy". Uczestnicy zajęć mogą między innymi zobaczyć:
- Jaskinię Ciemną, jedną z najobszerniejszych na Wyżynie Krakowsko - Częstochowskiej;
- Jedno z najstarszych stanowisk archeologicznych w Polsce!
- Tajemnicze pozostałości wczesnośredniowiecznego grodziska;
- Unikalne murawy i zarośla naskalne z licznymi gatunkami śródziemnomorskimi i stepowymi;
- Najpiękniejsze panoramy Doliny Prądnika i okolic Krakowa;

Zajęcia są okazją uzupełnienia wiedzy dotyczącej zagadnień przyrodniczych i historycznych osobistymi doświadczeniami ucznia. Pobudzenie jego zmysłowych i emocjonalnych doznań jest niezbędne do lepszego zrozumienia prezentowanego w czasie zajęć szkolnych materiału, czyniąc go abstrakcyjny i nadając znaczenie poszczególnym zjawiskom.
Przedmiot zajęć:
Geografia: Krajobraz wyżyny wapiennej okolic Ojcowa; zjawiska krasowe (jaskinie, skałki, wywierzyska); wyróżnienie podstawowych form krajobrazu naturalnego oraz przekształconego przez człowieka.
Biologia: Struktura i funkcjonowanie ekosystemu; warstwy lasu; zróżnicowanie szaty roślinnej i fauny; zmienność warunków siedliskowych; życie roślin w ekstremalnych warunkach; wpływ cywilizacji na przyrodę; zależność człowieka od środowiska przyrodniczego.
Historia: Odkrycia w jaskini; warunki życia ludzi z okresu starszej epoki kamienia; najdawniejsze mieszkania; zdobywanie pożywienia, ubiór i narzędzia; grody obronne; archeologia jako metoda poznawania najdawniejszych okresów historii.

Czas zajęć: Wycieczka pół - lub całodniowa, minimum 4 godz.

Wiek uczestników: uczniowie szkoły podstawowej. Istnieje możliwość dostosowania programu do wybranej grupy wiekowej.

Uwagi: Trasa ma charakter górski. Konieczne odpowiednie obuwie!

Zwiedzane obiekty: Jaskinia Ciemna

Cena: minimum 20 os. w grupie - 70 zł/os.

Grupa jest prowadzona przez lektora zajęć środowiskowych.

Cennik na rok 2023

minimum 20 os. 70 zł/os.

Rezerwacja

pole jest wymagane
pole jest wymagane
pole jest niepoprawnie wypełnione
pole jest wymagane
pole jest wymagane i data musi byc w formacie DD.MM.YYYY np. 01.01.2018
Włącz zajęcia do wycieczki szkolnej!

Ocena Krajobrazu

Celem tej lekcji jest wprowadzenie uczestników w złożoność zjawiska gospodarowania człowieka w krajobrazie.

Postawienie zadania – wybór lokalizacji i formy domu – daje możliwość różnorodnych ćwiczeń terenowych np.: czytania mapy, sporządzania planu sytuacyjnego terenu, analizy sposobu użytkowania gruntów i jego wpływu na środowisko przyrodnicze, analizy formy architektonicznej i lokalizacji istniejącej zabudowy, wywiadu środowiskowego.

Złożoność problematyki powoduje, że zajęcia te są także doskonałą szkołą pracy grupowej i zespołowego rozwiązywania problemów.

Cena: 60 zł/os

Cennik na rok 2023

minimum 20 os. 60 zł/os.

Rezerwacja

pole jest wymagane
pole jest wymagane
pole jest niepoprawnie wypełnione
pole jest wymagane
pole jest wymagane i data musi byc w formacie DD.MM.YYYY np. 01.01.2018

Poznajemy Drzewa

Idealne zajęcia na wycieczkę szkolną

Poznajemy Drzewa w Ojcowskim Parku Narodowym

Celem takiej lekcji jest uświadomienie uczniom zróżnicowania gatunkowego oraz nauczenie ich rozpoznawania niektórych drzew.

Pracujący w grupach uczniowie z pomocą prostego klucza do oznaczenia drzew wyszukują w terenie i rozpoznają wybrane gatunki.

Korzystając z arkuszy roboczych notują ich podstawowe cechy. Arkusze zwracają uwagę dzieci na sylwetkę drzewa, kształt i barwę liści, korę, kwiaty, owoce i inne łatwe do zaobserwowania cechy danego gatunku drzewa oraz na podstawowe właściwości siedliska.

Cena: 60 zł/os

Cennik na rok 2023

minimum 20 os. 60 zł/os.

Rezerwacja

pole jest wymagane
pole jest wymagane
pole jest niepoprawnie wypełnione
pole jest wymagane
pole jest wymagane i data musi byc w formacie DD.MM.YYYY np. 01.01.2018

Rajd Ojców Trophy

Marsz na Orientację w terenie

Rajd Ojców Trophy

Jest to temat przeznaczony zarówno dla dzieci jak i młodzieży.

Zajęcia te łączą w sobie treść wszystkich wyżej wymienionych programów a w szczególności zajęć "Krajobraz" i "Poznajemy Drzewa".

Główną atrakcją lekcji jest prowadzenie zajęć w formie biegu patrolowego. Uczy to podstaw orientacji w terenie, posługiwania się busolą i wyznaczania azymutu oraz wprowadza lubiany przez dzieci element sportowej rywalizacji.

Cena: 60,00 zł/os

Cennik na rok 2023

minimum 20 os. 60 zł/os.

Rezerwacja

pole jest wymagane
pole jest wymagane
pole jest niepoprawnie wypełnione
pole jest wymagane
pole jest wymagane i data musi byc w formacie DD.MM.YYYY np. 01.01.2018

Informacje dodatkowe Informacje dodatkowe:

 • minimum 20 uczestników
 • łączny czas zajęć: około 4-5 godzin.
 • jeden opiekun na 10 uczniów - gratis!
 • istnieje możliwość zorganizowania ogniska z pieczeniem kiełbasek jak i uatrakcyjnienia wycieczki o zwiedzanie innych obiektów na terenie Parku np. Grota Łokietka, Zamek w Pieskowej Skale czy np. przejażdżkę wozami z sianem;

W cenę wliczono W cenę wliczono:

 • wynajęcia przewodnika-lektora po Ojcowskim PN na czas zajęć (1 lektor na minimum 20 uczestników),
 • materiały do zajęć,
 • wstępy do obiektów turystycznych wg wybranego tematu zajęć,

Uwaga Uwaga

 • Ceny nie uwzględniają przejazdu autokarem, opłat parkingowych.
 • Istnieje możliwość transportu autokarem jak i wynajęcia rowerów.

Organizator

EcoTravel

Biuro Podróży
ECOTRAVEL

tel./fax. 0-12 681 36 92
rezerwacja@ecotravel.p
www.ecotravel.pl