AktualnościAktualności

09.03.2018

Wiadomości

Plan Ochrony dla Ojcowskiego Parku Narodowego - ponowne wyłożenie

Dyrekcja Ojcowskiego Parku Narodowego informuje o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu ochrony dla Ojcowskiego Parku Narodowego.


Na stronach internetowych Ojcowskiego Parku Narodowego pojawiła się informacja o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Ochrony dla Ojcowskiego Parku Narodowego

Projekt planu ochrony dostępny jest do publicznego wglądu w okresie od 07 marca 2018 r. do 29 marca 2018 r. włącznie. W tym czasie, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 3-4 w zw. z art. 40 ww. ustawy wszystkie zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu planów ochrony.

Z wydrukowanym opracowaniem można się zapoznać w ww. terminie w siedzibie Ojcowskiego Parku Narodowego (Ojców 9) lub/i z jego wersją elektroniczną, która została zamieszczona na internetowej Parku www.ojcowskiparknarodowy.pl

Ewentualne wnioski, uwagi i zastrzeżenia do planu, można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2018 r. włącznie, (liczy się data wpływu na dziennik podawczy), drogą pisemną lub elektroniczną na adres: Ojcowski Park Narodowy, Ojców 9, 32-045 Sułoszowa lub mailowo na adres: opnar@pro.onet.pl - korzystając z formularza zamieszczonego na ww. stronie internetowej parku.

Powodem ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego jest dokonanie zmian/korekt w jego treści wobec wersji projektu tego planu wyłożonej do konsultacji w 2017 roku.

Uwagi i wnioski przedstawione po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.