WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ
Biuro EcoTravel w Krakowie

 

 

I. Zawarcie Umowy

 

1. Przed podpisaniem umowy o udział w imprezie organizowanej przez Biuro "EcoTravel" zwane dalej biurem, uczestnik - klient winien zapoznać się z niniejszymi warunkami uczestnictwa stanowiącymi integralną część umowy.
2. Zawarcie umowy następuje z chwilą podpisania druku umowy przez osobę zgłaszającą udział w imprezie - klienta oraz przedstawiciela biura sprzedającego imprezę.
3. Warunkiem wpisania na listę uczestników jest wpłata I raty określonej w umowie (w przypadku zgłoszenia w terminie krótszym niż 30 dni przed imprezą należy jednorazowo wpłacić pełną cenę imprezy) oraz złożenie w biurze lub u agenta wypełnianego druku umowy (jeżeli uczestnik jest niepełnoletni umowa musi być podpisana przez ustawowego opiekuna).
4. Wpłaty pozostałej należności należy dokonywać w terminie nie późniejszym niż 21 dni przez rozpoczęciem imprezy.
5. Brak wpłaty należnej kwoty w określonym terminie stanowi podstawę do rozwiązania umowy i wiąże się z prawem potrącenia poniesionych kosztów do wysokości określonej w punkcie II warunków uczestnictwa.
6. Przy zawieraniu umowy biuro określa rodzaj dokumentów niezbędnych do realizacji wyjazdu oraz termin dostarczenia ich do biura. Brak takich dokumentów jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie z winy uczestnika.
7. Biuro ma prawo do podniesienia ceny imprezy, jeżeli wzrosną koszty imprezy na skutkiem następujących okoliczności
§ wzrostu kosztów transportu,
§ wzrostu ceł, podatków lub opłat lotniskowych, załadunkowych w portach morskich i lotniczych, wzrostu kursu walut.
Podniesienie ceny imprezy możliwe jest w okresie do 20 dnia przez datą wyjazdu. O podwyższeniu ceny imprezy organizator zawiadamia klienta listem wysłanym na adres podany w um0owie zwartej w klientem.
8. Biuro zastrzegło sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych (decyzje władz państwowych, działanie siły wyższej, brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa uczestników wyjazdu, brak wymaganego minimum uczestników) bez ponoszenia kosztów. Klientowi nie przysługuje z tego powodu odszkodowanie.

 

II Rezygnacja z imprezy

 

1. Rezygnacja klienta z imprezy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej i musi zawierać datę jej zgłoszenia w Biurze.
2. Klientowi przysługuje zwrot dokonanej wpłaty jeżeli rezygnacja lub niemożliwość wzięcia udziału w imprezie następuje z przyczyn leżących po stronie biura, takich jak:
§ zmiana warunków imprezy (ceny, termin, trasa i standard zakwaterowania, środek transportu). Rezygnacja z tych przyczyn noże nastąpić w ciągu trzech dni po otrzymaniu z biura pisemnego zawiadomienia. Brak odpowiedzi w tym terminie uważa się za akceptację zmienionych warunków umowy,
§ odwołanie imprezy.
3. Jeżeli klient zrezygnuj z udziału w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie, biuro potrąca:
§ 5% ceny - przy rezygnacji do 31 dni przed rozpoczęciem imprezy,
§ 25% ceny - między 30 a 15 dniem przed rozpoczęciem imprezy,
§ 50% ceny - między 14 a 7 dniem przed rozpoczęciem imprezy,
§ 100% ceny - przy rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Zwrot wpłat po uwzględnieniu powyższych potrąceń dokonuję Biuro lub Agent u którego dokonano wpłaty.
4. W przypadku, gdy klient odstępuje od umowy wskaże osobę spełniająca warunki udziału w imprezie turystycznej, która przejmuje obowiązki wynikające z tej umowy klient nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.
5. Biuro dokonuje potrącenia zgodnie z pkt. II.3 także w przypadku niemożności wzięcia udziału w imprezie z przyczyn nie leżących po stronie biura takich jak:
§ niedotrzymanie przez uczestnika określonych w umowie terminów,
§ odmowa wydania wizy (brak dokumentów uprawniających do przekroczenie granicy),
§ Nieprzybycie na zbiórkę (przy wyjeździe zbiorowym środkiem transportu),
§ Nie zgłoszenie się do pilota/rezydenta/kontrahenta w miejscu realizacji świadczeń (przy wyjeździe własnym środkiem transportu),
§ Choroba lub inne przypadki losowe,
§ uniemożliwienie przekroczenie granicy przez służy graniczne.
Uczestnik imprezy może ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji i przerwania podróży podczas imprez turystycznych

 

III Realizacja umowy , reklamacje

 

1. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania aktualnie obowiązujących dokumentów upoważniających hop do przekroczenia granicy ( przy wyjazdach na kolonie i obozy młodzieżowe aktualniej legitymacji szkolnej i książeczki zdrowia).
2. Przy wyjeździe transportem organizowanym przez uczestnika we własnym zakresie biuro ma obowiązek wydania skierowania na świadczenia w terminie określonym w umowie - nie wcześniej niż po wniesieniu przez uczestnika pełnej wpłaty ceny imprezy.
Skierowanie niewykorzystani w całości lub części przyczyn leżących po stronie uczestnika nie podlega reklamacji i nie może być zrealizowane w innym terminie.
3. Pilot/ rezydent / kontrahent zapewnia uczestnikom przebieg imprezy zgodnie z programem dba o jakość świadczeń, przyjmuje od uczestników reklamacje i usuwa ich przyczyny, a jeżeli reklamach jest złożona na piśmie, także potwierdza jej przyjęcie.
4. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminów i innych przepisów obowiązujących w kraju pobytu, obiektach noclegowych, gastronomicznych, itp.
5. Uczestnik odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, za które na obowiązek zapłacić w miejscu ich powstania z własnych środków. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie.
6. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za przeszkody w wykonaniu usługi turystycznej, których przyczyny tkwią w sile wyższej (w szczególności podwoziach, pożarach, wichurach, itp.) oraz wojnach, strajkach, zamieszkach, zamachach terrorystycznych i tym podobnych okolicznościach, na które biuro nie ma wpływu. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem osób trzecich, takie jak kradzieże, rabunki, pożary, Biuro odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na zasadzie winy.
7. Biuro nie dokonuje zwrotu świadczeń, które niż ostały wykorzystanie w pełni, z przyczyn leżących po stronie uczestnika np. skrócenie pobytu, rezygnacja z części lub całości programu.
8. Reklamacje związane z wykonaniem umowy winny być składane bezpośrednio w biurze, w formie pisemnej w terminie do 7 dni od daty zakończenia imprezy. Podstawę do rozpatrzenia reklamacji dotyczącej ilości lub jakości świadczeń stanowi kopia pisemnej reklamacji potwierdzana przez pilota/rezydenta/kontrahenta w trakcie trwania imprezy. W przypadku nie zgłoszenia reklamacji zakłada się, iż klient udzielił pokwitowania należytego wykonania umowy.
9. Biuro ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
10. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy będą załatwiane polubownie lub rozstrzygane przez sąd w Krakowie.


EcoTravel.pl www.ecotravel.pl biuro@ecotravel.pl

zamknij okno

Copyright © by EcoTravel 2004 | zastrzeżenia prawne